AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Maucage Shakarn
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 3 May 2009
Pages: 242
PDF File Size: 9.47 Mb
ePub File Size: 18.88 Mb
ISBN: 338-9-69759-820-9
Downloads: 83627
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mokinos

Insgelyks onderskei Afrikaans nie foneties tussen geaspireerde en niegeaspireerde uitsprake van konsonante nie, hoewel baie tale dit doen: University of Chicago Press. Akoesties word die verskillende segmente gekarakteriseer deur verskillende formantstrukture, wat sigbaar is in ‘n spektogram van die opgeneemde klankgolf sien illustrasie van ‘n spektrogram van die formantstrukture van drie Engelse klinkers.

Konsonantklanke wissel volgens die plek van artikulasie, bv. Veranderings kan spesifieke klanke behels, of die hele fonologiese sisteem. Die tale wat die meeste steun op morfologie word tradisioneel polisintetiese tale genoem.

Kinders wat ‘n tweede taal aanleer is meer geneig om moedertaalsprekende vlotheid te bereik as volwassenes, maar dit is oor die algemeen uitsonderlik vir iemand om ‘n tweede taal te praat soos ‘n moedertaalspreker.

Deur die verskillende dele van die spraakorgane te beheer, kan die lugstroom gemanipuleer word om verskillende gram,atika te produseer. Sulke korrelasies word implikasionele taaluniversalia genoem. Language universals and linguistic typology: Morfeme kan of vry of gebonde wees.

: Afrikaanse Grammatika

Sedert het SIL Ethnologue 6 lewende menslike tale gekatalogiseer. Daarom, bykomend tot sy streng kommunikatiewe gebruike, het taal ook verskeie sosiale en kulturele gebruike, soos die aandui van groepsidentiteit, sosiale stratifikasie asook sosiale versorging en vermaak.

Chomsky stel voor dat “‘n lukrake mutasie plaasgevind het, miskien na ‘n rare kosmiese-straalstortbui waartydens dit die verstand geherorganiseer het en ‘n taalorgaan ingeplant het in ‘n andersins primaatbrein. Die bladsy is laas op 24 November om Taalveranderinge kan gemotiveer word deur taalinterne faktore, soos veranderinge in uitspraak gemotiveer deur sekere klanke wat mondelings moeilik uitkenbaar is of om te maak, of omrede sekere veranderingspatrone wat veroorsaak dat sommige skaars konstruksiesoorte wegskuif na meer algemene soorte.

  CORTADURAS DE DEDEKIND PDF

The Afrlkaans of the Art. Dus moet tale ‘n woordeskat van tekens besit wat verwant is aan ‘n bepaalde betekenis. Tekenvorme moet iets waarneembaars wees, byvoorbeeld klanke, beelde en gebare, en dan deur sosiale konvensie verwant wees aan ‘n bepaalde betekenis. Olie op plank, Hoewel sommige diere ‘n groot aantal woorde en simbole kan aanleer, [notas 1] kon afriksans een nog soveel verskillende tekens aanleer soos wat algemeen geken word grammatiia ‘n 4 jarige mens nie, ook het nie een al enige iets kon aanleer wat die komplekse grammatika van menslike taal reflekteer nie.

Language Contact — An Introduction. Meeste maar nie alle nie tale wat van die SOV soort is, het byvoorbeeld agtervoegsels eerder as voorvoegsels, en plaas die byvoeglike naamwoorde voor die selfstandige naamwoorde.

Tekens kan saamgestel wees uit klanke, gebare, letters of simbole, afhangende of die taal gepraat, gewys of geskryf word, en dit kan gekombineer word in komplekse tekens soos woorde en sinsdele.

Ander simptome wat ook na vore kan kom in Broca se afasie sluit probleme in met woordvaardigheid, artikulasie, die vind van woorde, woordherhaling en die begrip en lewering van grammatikaal-ingewikkelde sinne, mondelings en met skryf.

Die teenoorgestelde van fusionele tale word agglutinale tale saamklewende tale genoem, wat woorde opbou deur morfeme in te ryg in kettings, maar met elke morfeem as ‘n diskrete semantiese eenheid. Introducing linguistic morphology2nd, Washington, D. Die pre-Columbiese Mesoamerikaanse skryfstelsels insluitend Olmekse en Maja-skrif word algemeen aanvaar as dat dit onafhanklik ontwikkel het.

In gevalle van ekstreme en volgehoue taalkontak, kan dit lei tot die vestiging van ‘n nuwe mengtaal wat nie oorwegend tot ‘n bepaalde taalfamilie behoort nie.

Hierdie soort morfosintaksis word algemeen isolerend of analities genoem aangesien daar bykans ‘n volledige ooreenkoms bestaan tussen ‘n enkele woord en ‘n enkele aspek van betekenis. University of California Press. The Key Concepts2nd, Routledge. Omgekeerd weer, in Latyndra beide sinne Afrikkaans servos vituperabat en Servos vituperabat dominus die betekenis “die meester het die slawe uitgeskel”, aangesien servosof “slawe”, in die akkusatiewe naamval verskyn wat daarop wys dat hulle die grammatikale onderwerp van die sin is, en dominusof “meester”, is in die nominatiewe naamval wat van hom die onderwerp maak.

  I POTERI DELLA WICCA VIVIANNE CROWLEY PDF

Die wetenskaplike bestudering van taal word linguistiek of taalkunde genoem. Daar word algemeen ooreengekom dat Sumeriese skrif ‘n onafhanklike uitvinding was; dit is egter debatteerbaar of Egiptiese skrif geheel onafhanklik van sy Sumeriese eweknie ontwikkel het, en of dit ‘n geval was van garmmatika samevloei. Dit word skryfstelsels genoem. Arnold, Oxford University Press.

Mense spekuleer al regdeur die geskiedenis oor die oorsprong van taal. In Afrikaans is die basiese volgorde SVO: Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Engelse Wikipedia vertaal. Die getal bekende lewende tale wissel tussen 6 en 7afhangende van die akkuraatheid van mens se definisie van “taal”, en gdammatika spesifiek, hoe mens die skeiding tussen tale en afrikaana omskryf.

The Cambridge Encyclopedia of Language.

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge: St 6-10

Aangesien die verskynsels voorkom buite die grammatima van enkelsegmente word dit suprasegmenteel genoem. Vele projekte reeds in werking is gemik op die voorkoming of verlangsaming van die verliese deur herlewing van bedreigde tale en die bevordering van opvoeding en geletterdheid in minderheidstale. Taalkontak kan ook lei tot verskeie ander linguistieke verskynsels, insluitend taalineenvloeiing, leenwoorde en releksifikasie vervanging van meeste eie woordeskat met die ggrammatika ‘n ander taal.

Geskrewe taal verteenwoordig die manier waarop gesproke klanke en woorde op mekaar volg deur simbole te rangskik volgens ‘n patroon wat ‘n sekere rigting volg.